Podmienky používania


1. Definícia pojmov
1.1 Poskytovateľ
Prevádzkovateľ portálu www.sms-portal.sk, ktorý poskytuje sms služby Zákazníkom
1.2 Zákazník
Každá fyzická alebo právnická osoba využívajúca služby Prevádzkovateľa
1.3 Služba
Odosielanie platených a bezplatných sms správ
1.4 Zmluva
Dohoda medzi Poskytovateľom a Užívateľom pri využívaní Služby

2. Práva a povinnosti Poskytovateľa
2.1 Poskytovateľ je povinný umožniť Zákazníkovi využívanie služieb v rozsahu jeho oprávnení a možností
2.2 Poskytovateľ vynaloží všetky svoje schopnosti a možnosti na zamedzenie zneužitia Služby
2.3 Poskytovateľ sa bude snažiť udržiavať všetky svoje technické zariadenia a to najmä software v takom stave aby nedochádzalo k výpadkom Služby
2.4 Poskytovateľ nezodpovedá za technický stav prostriedkov tretích strán zabezpečujúcich túto Službu a to najmä telekomunikačných partnerov a ostatných partnerov s ktorými spolupracuje
2.5 Poskytovateľ má právo
  2.5.1 obmedziť, zmeniť prípadne vypovedať Zmluvu s užívateľom pri porušení povinností Užívateľa
  2.5.2 obmeniť, obmedziť alebo úplne zrušiť Služby portálu www.sms-portal.sk bez predchádzajúceho upozornenia
  2.5.3 neuzatvoriť Zmluvu s Užívateľom a to najmä pri opakovanom alebo hrubom porušení Zmluvy zo strany Užívateľa
  2.5.4 okamžite vypovedať Zmluvu s Užívateľom bez udania dôvodu
  2.5.5 odosielať reklamné sms na číslo Užívateľa, ktoré zadal pri registrácii
  2.5.6 na mailovú adresu vloženú pri registrácii odosielať reklamné emaily alebo emaily obsahujúce správy, ktoré považuje za dôležité
  2.5.7 meniť ceny najmä z dôvodu pohybu ich výšky na svetových trhoch a u svojich partnerov
2.6 Poskytovateľ nezodpovedá za správne a včasné doručenie akejkoľvek sms správy najmä vplyvom udalostí, ktoré nemôže ovplivniť
2.7 Poskytovateľ bude viesť o používaní Služby záznamy, pričom je oprávnený uchovávať v archíve kópie dokumentov, správ a identifikačných znakov Užívateľa, hlavne jeho IP adresu
2.8 Poskytovateľ sa zaväzuje dodržiavať všetky podmienky a pravidlá zaobchádzania s osobnými údajmi Zákazníka
2.9 Poskytovateľ nebude osobné údaje Zákazníka poskytovať tretím osobám
2.10 V prípade potreby je Poskytovateľ oprávnený poskytnúť všetky údaje Užívateľa orgánom činným v trestnom konaní pri ich vyžiadaní

3. Práva a povinnosti Užívateľa
3.1 Užívateľ sa pri využívaní Služby ako aj po registrácií zaväzuje dodržiavať tieto Podmienky používania bez výnimky, neporušovať platné právne predpisy Slovenskej republiky
3.2 Užívateľ vykoná všetky kroky k uchovaniu svojich prihlasovacích údajov v tajnosti a zamedzeniu zneužitia týchto údajov inými osobami
3.3 V prípade zneužitia prihlasovacích údajov je Užívateľ zodpovedný za všetky úkony, ktoré môžu byť vykonané pri zneužití týchto údajov
3.4 Užívateľ nemôže využívať Služby k obťažovaní tretích strán hlavne odosielaním nevyžiadaných a poplašných správ
3.5 Užívateľ súhlasí s využívaním ním poskytnutých osobných údajov k zvýšeniu kvality Služieb od Poskytovateľa a marketingovým účelom
3.6 Užívateľ nebude odosielať reklamné správy propagujúce akýkoľvek produkt alebo službu, či už svoj alebo iných osôb
3.7 Užívateľ nebude odosielať sms správy porušujúce akékoľvek zákony Slovenskej republiky, propagovať drogy, násilie, rasovú neznášanlivosť a podobne
3.8 Užívateľ je povinný okamžite oznámiť Poskytovateľovi akúkoľvek zmenu, ktorá by mohla mať vplyv na poskytovanie Služby, najmä zmenu adresy, mena a podobne
3.9 V prípade že bude Poskytovateľ sankciovaný alebo inak postihovaný v dôsledku porušenia Zákonov SR zo strany Užívateľa, je Užívateľ povinný uhradiť náhradu škody a všetky náklady Poskytovateľovi, ktoré mu môžu v tomto dôsledku vzniknúť a to najneskôr do 14 dní od doručenia žiadosti na úhradu týchto poplatkov
3.10 Užívateľ má právo vypovedať túto Zmluvu ako aj požiadať o zrušenie registrácie bez udania dôvodu
3.11 Pri registrácií je užívateľ povinný vyplniť všetky požadované údaje úplne a pravdivo
3.12 Pre neobmedzené využívanie služieb si Užívateľ môže zakúpiť kredit z ktorého sa budú následne odpočítavať ceny za jednotlivé sms správy odoslané pomocou Služby. Táto objednávka kreditu sa vykonáva cez stránky administrácie a je záväzná. Užívateľ je povinný uhradiť obdržanú predfaktúru do termínu splatnosti uvedeného na tlačive.
3.13 Ak Užívateľ neuhradí akúkoľvek pohľadávku (vrátane predfktúry) voči Poskytovateľovi, je Poskytovateľ oprávnený účtovať Užívateľovi poplatok vo výške 0,5% z celkovej dlžnej sumy za každý deň omeškania.
3.14 Dňom uhradenia pohľadávok sa rozumie deň pripísania celej dlžnej sumy na účet Poskytovateľa.

4. Bezplatná SMS brána
4.1 Každý návštevník stránok www.sms-portal.sk môže mesačne bezplatne odoslať maximálne 5 sms správ
4.2 Pomocou bezlatnej SMS brány je možné odosielať iba jednotlivé sms správy vždy iba na jedno číslo - nie je možné odosielanie hromadných sms správ ani využívanie ostatných Služieb ako napr. Automatické SMS a pod
4.3 Poskytovateľ je oprávnený archivovať všetky odoslané sms správy odoslané bezplatne
4.4 Dĺžka bezplatnej sms správy je maximálne 139 znakov
4.5 Na koniec každej sms správy odoslanej pomocou bezplatnej sms brány je pridaný krátky reklamný text v max. dĺžke 21 znakov
4.6 Je zakázané odosielať testovacie sms v zmysle "test", "skúška sms", "funguje to" a podobne. V prípade nedodržania tejto podmienky je Poskytovateľ oprávnený požadovať od Zákazníka finančnú náhradu vo forme zmluvnej pokuty vo výške 20 eur. Vymáhanie tejto sumy môže Poskytovateľ posunúť firme na vymáhanie pohľadávok
4.7 V prípade porušenia bodu 4.6 tejto Zmluvy je Zákazník povinný uhradiť zmluvnú pokutu najneskôr do 7 pracovných dní od doručenia informácie o vymáhaní pohľadávky
4.8 Ak Zákazník neuhradí zmluvnú pokutu do 7 pracovných dní, bude táto navýšená o 0,1% z celkovej sumy zmluvnej pokuty za každý deň omeškania

5. Reklamačný poriadok
5.1 Poskytovateľ vynaloží všetko svoje úsilie na zamedzenie výpadku poskytovaných Služieb
5.2 Poskytovateľ nezaručuje 100%tný bezproblémový chod portálu www.sms-portal.sk najmä pri výpadkoch, ktoré nemôže ovplyvniť
5.3 Užívateľovi nevzniká nárok na náhradu škody spôsobenej využívaním Služieb Poskytovateľa
5.4 Užívateľ nemá nárok na vrátenie celej sumy alebo jej časti pri výpadku Služby, najmä nedoručením sms správ/y
5.5 Zakúpený sms kredit nie je možné vrátiť späť (okrem podmienok uvedených v bode 5.6 tejto Zmluvy)
5.6 Pri prerušení služby na viac ako 30 dní alebo jej úplnom ukončení, Užívateľ má nárok na vrátenie sumy jeho kreditu po odrátaní 10% z tejto čiastky na náklady spojené s vrátením
 5.6.1 Užívateľ môže požiadať (písomnou formou) o vrátenie svojho kreditu podľa bodu 5.6 tejto zmluvy a to najneskôr do 7 pracovných dní od vzniku nároku na jej vrátenie
 5.6.2 Po uplynutí tejto doby zostávajúci kredit Užívateľa prepadá v prospech Poskytovateľa

6. Záverečné ustanovenia
6.1 Poskytovateľ je oprávnený meniť tieto podmienky bez predchádzajúceho upozornenia
6.2 Podmienky používania sú platné na dobu neurčitú, prípadne do vydania nových podmienok
6.3 Nové podmienky budú vždy dostupné na stránkach Poskytovateľa

7. Affiliate systém
7.1 Každý zákazník, ktorý má úplne vyplnené svoje fakturačné údaje a je zaregistrovaný sa môže zapojiť do affiliate programu
7.2 Affiliate program spočíva v pripísaní určitého percenta z prvej faktúry každého nového zákazníka na konto nového zákazníka ako aj na konto už registrovaného zákazníka, ktorý nového priviedol do systému
7.3 Bonus v podobe určitého percenta pripísaný na účty odporučeného a starého zákazníka sa vypočíta z prvého navýšenia kreditu, ktoré zaplatí nový zákazník
7.4 Percentuálny bonus je stanovený nasledovne: pre nového zákazníka, ktorý pri registrácii vyplní políčko "Odporučil" = 5% z ceny navyšovaného bonusu; pre starého zákazníka, ktorého VS bude uvedený v kolónke "Odporučil" = 10% z ceny navyšovaného bonusu novým zákazníkom
 7.4.1 Príklad
Nový zákazník sa zaregistruje na odporúčanie starého zákazníka (VS starého zákazníka je 1234567890).
Pri registrácii vyplní všetky povinné polia a do časti "Odporučil" vloží variabilný symbol starého zákazníka - 1234567890.
Akonáhle si navýši kredit sumou minimálne 10 eur (prevedie požadovanú sumu na účet) bude mu k tomuto kreditu automaticky pripočítaný bonus vo výške 5%. Zároveň dostane starý zákazník (v tomto prípade ten s VS 1234567890) kredit vo výške 10% z tejto sumy (o ktorú si nový zákazník navýši kredit).

7.5 Bonus bude obom účasníkom affiliate systému pripísaný okamžite po navýšení kreditu prvou faktúrou nového zákazníka ale iba v tom prípade, že obaja účastníci budú mať úplne a pravdivo vyplnené fakturačné údaje (meno, adresa, kontakt).
7.6 Viac informácií sa dozviete na http://www.sms-portal.sk/affiliate
7.7 Affiliate bonus sa nemôže kombinovať s inou akciou

8. Lacné sms počas sviatkov
8.1 Akcia platí pre všetkých zákazníkov, ktorí si zakúpia kredit na odosielanie pomocou platobnej karty alebo prevodom na účet v období od 24.12.2012 do 31.12.2012
8.2 Ceny sms správ budú znížené na sumu 0,035€/sms do všetkých sietí Slovenských operátorov
8.3 Akciová cena bude k dispozícii počas dňa 24.12.2012 a 31.12.2012 od 0:00 do 23:59
8.4 Každý zákazník bude mať k dispozícii všetky štandardné funkcie systému
8.5 Kredit bude upravený a vrátený podľa počtu odoslaných sms správ najneskôr do 15.01.2013

Tieto podmienky sú platné od 20.01.2012.
Aktualizácia: 20.12.2012SMS-PORTAL.SK

Váš partner pre sms marketing

Web bol založený a spustený koncom roku 2010 a už za túto krátku chvíľu pôsobenia na trhu sme získali množstvo spokojných klientov, ktorý naše služby využívaje dlhodobo a denne.

Náš portál zabezpečuje sms mobilný marketing pre mnohých domácich ako aj zahraničných klientov, či už z radu firiem a spoločností alebo súkromných osôb. V každom prípade pristupujeme k požiadavkám našich klientov osobitne so zreteľom na poskytovanie vysokokvalitných služieb a servisu.

Za celú dobu fungovania sme nezaznamenali žiadny výpadok alebo nedostupnosť služieb. Nedávno sme prešli na nový systém a tak Vám môžeme ponúknuť ešte kvalitnejšie služby pri zachovaní cenových hladín.

Ako jediný na trhu Vám prinášame garanciu doručenia sms správ, ak niektorá sms správa nebude doručená príjemcovi, na konci mesiaca Vám vrátime kredit, ktorý ste za ňu zaplatili. Túto službu nenájdete nikde inde.


Copyright © SMS-PORTAL.SK 2010-2011
Podmienky používania | Ochrana osobných údajov | Všetky ceny sú uvedené vrátane DPH.

hore